Best Price Guaranteed

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy Zmiany dotyczą pracy zdalnej i nie każdy będzie z nich zadowolony

Analizy i komentarze nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia MF z 19 października 2005 r. Zostały sporządzone w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu.

Dyrektywa rodzicielska i work-life balance. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy

To właśnie resort kierowany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk złożył w Sejmie projekt nowelizacji, która finalnie została podpisana przez prezydenta. Warto również pamiętać, że najnowszy dokument z dniem wejścia w życie uchyla dyrektywę Rady w sprawie informowania pracowników o warunkach pracy (91/533/EWG). Z kolei pracownika wychowującego dziecko do ósmego roku życia (jeżeli nie wyrazi zgody) nie będzie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej czy delegować poza stałe miejsce pracy.

Co trzecia europejska firma zainwestowała w AI, a 1 na 5 osób boi się, że AI może zastąpić ją w pracy

Często pytali o takie funkcjonalności jak rezerwacja biurek w odpowiedniej odległości czy możliwość wezwania serwisu sprzątającego, po zakończeniu pracy w danej sali konferencyjnej. Obecnie pomagamy pracodawcom w tym, aby dobrze wykorzystywać potencjał ich biura. Nasza aplikacja pozwala zgrać Grupa MMCIS – makler oszustw potrzeby osób pracujących hybrydowo, zdalnie i tych, którzy wolą pracę z siedziby firmy. W każdej organizacji wygląda to nieco inaczej, jednak wymogi nowej ustawy pozostają dla wszystkich jednolite. Warto wprowadzać takie rozwiązania, które pozwolą nam nad nimi zapanować – dodaje Chmielewski.

Zmiany w kodeksie pracy – lista 10 najważniejszych zmian

Jeżeli pracownik będzie uważał, że przyczyną rozwiązania umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę było skorzystanie z ww. Prezydent Andrzej Duda podpisał największą od lat zmianę Kodeksu pracy. Nowe przepisy mają ułatwić łączenie życia zawodowego z osobistym i rodzinnym. Zatrudnieni zyskają dodatkowe dziewięć tygodni urlopu rodzicielskiego i nowy urlop opiekuńczy.

Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników. Jest podpis prezydenta

Firmy będą musiały uzasadniać zwalnianie osób zatrudnionych na czas określony. Dwa pierwsze z wymienionych terminów będzie można dodatkowo wydłużyć o maksymalnie jeden miesiąc. Ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie dopuszczalne, jeżeli ma być on zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

  1. Tak jak w przypadku urlopu na żądanie pracownik będzie składał wniosek w każdej dostępnej formie.
  2. Roku życia mógł złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy.
  3. Dodatkowo pracownik będzie mógł skorzystać też z dwóch dni (albo 16 godzin) zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
  4. Prezydent Andrzej Duda podpisał największą od lat zmianę Kodeksu pracy.
  5. Wprowadza ona na stałe do przepisów pracę zdalną – poinformowano w poniedziałek na stronie Kancelarii Prezydenta.

Polska nie przyjęła jednak tych przepisów na czas i część rodziców poczuła się pokrzywdzona. Zgodnie ze zmianami umów o pracę pracownik, który wykonywał pracę co najmniej sześć miesięcy, będzie miał prawo wystąpić, raz w roku, o zmianę rodzaju umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. Podstawy zasiłku za pierwsze sześć tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. Podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą część tego urlopu.

Sejm odrzucił poprawki zaproponowane przez Senat i uchwalił nowelizację kodeksu pracy skonstruowaną na podstawie dwóch dyrektyw unijnych. Pracodawca będzie informował pracownika również o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wprowadza ona na stałe do przepisów pracę zdalną – poinformowano w poniedziałek na stronie Kancelarii Prezydenta.

Obecnie takie wymogi dotyczą tylko wymówienia umowy na czas nieokreślony. Na takiej zmianie przepisów ewidentnie skorzystają osoby zarobkujące na terminowych etatach. Ich zatrudnienie będzie stabilniejsze, bo wymóg wskazywania przyczyny zwolnienia utrudni rozwiązywanie takich umów. Co więcej, jeśli wspomniane osoby odwołają się od zwolnienia do sądu (co będzie prostsze, bo można kwestionować przyczynę wskazaną przez pracodawcę), to będą mogły domagać się przywrócenia do pracy, a nie jedynie odszkodowania. Zasada będzie miała odpowiednie zastosowanie do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z ww. Z kolei rodzice dzieci posiadających zaświadczenie o ciężkim upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wydawane na podstawie ustawy “Za życiem”), będą mogli skorzystać z wydłużonego urlopu rodzicielskiego.

Polacy pokochali wyjazdy do krajów basenu Morza Śródziemnego. W tym sezonie mogą liczyć na tańsze wycieczki z biurami podróży do krajów takich jak Turcja, Egipt czy Hiszpania – wskazują eksperci rynku turystycznego. A to w dużej mierze za sprawą zagoszczenia na naszym rynku dwóch nowych touroperatorów. Umocnienie się polskiej waluty i spadki cen paliwa również miały wpływ na tegoroczne przeceny. Rozliczając ulgę na badania i rozwój nie można w niej uwzględnić kosztów pokrytych dofinansowaniem ze środków otrzymanych z budżetu UE. W nowojorskim sądzie dobiega końca rozprawa przeciwko Donaldowi Trumpowi.

Atrament pod piórem prezydenta jeszcze dobrze nie wysechł, a już pojawiają się głosy związków zawodowych, dotyczące konieczności doprecyzowania niektórych kwestii. Najwięcej kontrowersji budzi zapis mówiący o konieczności pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z pracą zdalną. – Ustawodawca przewidział, że zwrotowi podlegają takie koszty jak energia elektryczna czy usługi telekomunikacyjne. Do tego, pracodawca ma obowiązek zapewnienia zaplecza technicznego, jednak ustawa nie precyzuje, czy w ramach tego, oprócz komputera, pracownikowi przysługuje także monitor, biurko czy krzesło.

Wprowadzono również pracę zdalną okazjonalną w liczbie do 24 dni w roku -w tym przypadku nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów za pracę zdalną w miejscu zamieszkania. Sama możliwość korzystania z pracy okazjonalnej jest oceniana dobrze przez ekspertów, jednak z punktu widzenia działów HR to dodatkowa zmienna. – Wyobraźmy sobie, że zatrudniamy około 50 pracowników, wśród których część osób może w pełni korzystać z przepisów ustawy, część będzie chciała pracować hybrydowo, a część skorzysta kilka razy w roku z opcji okazjonalnej pracy zdalnej. Taka sytuacja rodzi za sobą istny koszmar dla działów HR. Wprowadzono regulację, zgodnie z którą pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.

– To odpowiedź na zmieniające się trendy na rynku pracy, a także wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracującym rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która umożliwi wypłatę 1 tys. Brutto dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki Citi dołącza do American Financial Exchange jako animator rynku swapów procentowych AMERIBOR nad dziećmi do lat trzech. Przypomnijmy, że w łączeniu obowiązków domowych i zawodowych pomocny ma być dodatkowy, pięciodniowy (bezpłatny) urlop opiekuńczy. Będzie on udzielany pracownikowi w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym z poważnych względów medycznych.

O urlopy i czas pracy, w tym o urlop rodzicielski, do którego pracownicy będą mieli indywidualne prawo. Urlop rodzicielski będzie udzielany jednorazowo albo w nie więcej niż 5 częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. Pracownicy będą mogli zatem korzystać z urlopu rodzicielskiego w dowolnym terminie, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. W zmianie do art. 942 Kodeksu pracy przewidziano dodanie do obecnej regulacji obowiązku pracodawcy informowania wszystkich pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy także o możliwości awansu oraz wolnych stanowiskach pracy.

Zł brutto dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 roku. Nowelizacja nakłada także na pracodawców prawny obowiązek poinformowania wszystkich pracowników o możliwości awansu oraz wolnych stanowiskach pracy. Szczególnie ciekawe dla pracowników są także zmiany w przepisach, które wprowadzają dodatkowe, ustawowe przerwy w pracy. Według nowelizacji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in.

Czas szkolenia odbywanego poza dniówką będzie wliczać się do czasu pracy. Omawiana nowelizacja przewiduje też wiele drobniejszych, szczegółowych zmian, które mają ułatwić zatrudnionym dostęp do rzetelnej informacji o warunkach zatrudnienia. O zasadach przechodzenia ze zmiany Bernard Barukh amerykański finaner zaangażowany w papiery wartościowe na zmianę (jeśli w firmie jest stosowana praca zmianowa) oraz o prawie pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy. Wspomniane dwa dodatkowe miesiące będą płatne, ale nie w pełnej wysokości.

Zainteresowany zatrudniony ma składać wniosek o takie wolne. Przyczynę konieczności zapewnienia osobistej pomocy przez pracownika. Urlop ten – w przeciwieństwie do wypoczynkowego – ma być bezpłatny. Posłowie opozycji (Lewicy) zgłaszali poprawkę, która przewidywała odpłatność, ale posłowie PiS nie zgodzili się na taką zmianę.

Get fresh company trends and unique gift ideas delivered right to your inbox.